VeraCamilla.nl online!

Im so superduper happy! VeraCamilla.nl staat online!

Vanaf nu zullen er artikels online komen op vaste tijden!
Je kan contact met me opnemen via de knop contact in het menu rechts.
Sowieso vind je in het menu rechts handige dingen zoals categorieën en een zoekknop voor oude artikels (die er nog niet zijn, haha) ! En je kan ook op de leuke vierkantjes boven klikken om in verschillende categorieën te komen!

Daar hoort natuurlijk ook een nieuw YT account bij!
Abonneer je nu op mijn kanaal! Klik hier om naar mijn nieuwe account te gaan!

Wat vind jij van de nieuwe site? En mist er nog iets?

Lots Of Love,
Vera Camilla

29 september 2009 | 77 reacties