Algemene voorwaarden

Please click here for the English General Terms and Conditions

Algemene voorwaarden Vera Camilla

Artikel 1 Definities

1. Vera Camilla is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het promoten van de zichtbaarheid van producten en diensten op de social mediakanalen van Vera Camilla, een en ander in de meest ruime zin.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Vera Camilla, dan wel die de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Vera Camilla en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Vera Camilla en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende video’s, affiliaties en advertenties, alsmede alle andere door Vera Camilla ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.veracamilla.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Vera Camilla gesloten Overeenkomsten waarbij Vera Camilla Diensten aanbiedt.
2. De algemene voorwaarden worden meegestuurd per e-mail tezamen met de offerte en zijn op de website www.veracamilla.nl te raadplegen.
3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Vera Camilla overeengekomen.
4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Vera Camilla via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Vera Camilla zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
3. Als Vera Camilla een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Vera Camilla kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Vera Camilla dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Vera Camilla deze schriftelijk bevestigt.
5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Vera Camilla

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Vera Camilla zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Vera Camilla heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Vera Camilla de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Vera Camilla worden doorbelast aan Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vera Camilla aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Vera Camilla worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vera Camilla zijn verstrekt, heeft Vera Camilla het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Vera Camilla haar Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Vera Camilla hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Vera Camilla dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Vera Camilla en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Vera Camilla op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Vera Camilla en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Vera Camilla is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Vera Camilla goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Vera Camilla bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Vera Camilla gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk.
2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te annuleren of tussentijds op te zeggen
dan is de Opdrachtgever verplicht tot het betalen van het volledige bedrag vermeld op de
ondertekende offerte.
3. Vera Camilla heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten omdat er niet
naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de opdracht, dan wel er sprake is van overmacht aan haar zijde. Vera Camilla is na annulering dan wel verzetting niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, annuleringskosten, een en ander in de meest ruime zin.
4. Wanneer Opdrachtgever zonder gegronde reden afspraken afzegt, heeft Vera Camilla het recht om de reeds gemaakte kosten ten behoeve van de afspraak in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten en annuleringskosten.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Vera Camilla heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4. Betaling geschiedt via de wijze zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
5. Betaling geschiedt binnen een termijn van veertien dagen.
6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte
betaalgegevens onverwijld aan Vera Camilla mede te delen.
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien Vera Camilla besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
9. Het staat Vera Camilla vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten op het moment dat Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit artikel heeft voldaan.

Artikel 9 Levering

1. Levering geschiedt binnen de termijn zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Vera Camilla. Vera Camilla zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
2. Het niet-tijdig leveren van Vera Camilla is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10 Garanties

1. Vera Camilla geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Vera Camilla is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Vera Camilla nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
3. Vera Camilla is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Vera Camilla, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Vera Camilla om, als een door Vera Camilla ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
4. Vera Camilla is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
5. Vera Camilla is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
6. Vera Camilla is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als
bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
7. De Opdrachtgever vrijwaart Vera Camilla voor aanspraken van derden, van welke aard ook,
die verband houden met de Diensten.
8. Indien Vera Camilla aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Vera Camilla met betrekking tot haar Diensten.
9. De aansprakelijkheid van Vera Camilla is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Vera Camilla niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Vera Camilla
11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Vera Camilla waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Vera Camilla zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Vera Camilla, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Vera Camilla overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Vera Camilla heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Vera Camilla kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

1. Vera Camilla behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Het eigendom van door Vera Camilla ontwikkelde werken – voortbrengselen van de geest –, zoals documenten, programma’s, presentaties, (YouTube) video’s, Foto’s, verstrekte stukken, ideeën, methodes, concepten of andere zaken die zij heeft ontwikkeld, blijft volledig van Vera Camilla, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Vera Camilla hiervoor een vergoeding bedingen.
2. Vera Camilla heeft het uitsluitend recht om het bedoelde onder artikel 14.1 te gebruiken, delen, verveelvoudigen, reproduceren of anderszins openbaar te maken. Dit is alleen anders indien dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Vera Camilla hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, zoals bedoeld in dit gehele artikel, heeft Vera Camilla het recht hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding, in rekening te brengen.
3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Vera Camilla van gegevens. Opdrachtgever zal Vera Camilla

vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 15 Klachtenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@veracamilla.nl of telefonisch te melden via 0624852945.

Artikel 16 Identiteit van Vera Camilla

1. Vera Camilla is bij de KvK geregistreerd onder nummer 50541749 en draagt btw- identificatienummer NL002253890B91. Vera Camilla is gevestigd aan Poortland 66 (1046 BD) te Amsterdam.
2. Vera Camilla is per e-mail te bereiken via info@veracamilla.nl of middels de Website veracamilla.nl en telefonisch op 0624852945.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

2. Op de rechtsverhouding tussen Vera Camilla en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen die tussen Vera Camilla en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam te Amsterdam.