Disclaimer

veracamilla.nl is een website van V.C. Lucker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50541749. Ondanks de constante zorg en aandacht die ik besteed aan de samenstelling van veracamilla.nl, is het mogelijk dat de informatie die op veracamilla.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op veracamilla.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

veracamilla.nl verleent u hierbij toegang tot veracamilla.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door veracamilla.nl en derden zijn aangeleverd. veracamilla.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op veracamilla.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van veracamilla.nl

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van veracamilla.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om veracamilla.nl te kunnen raadplegen. Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van veracamilla.nl verkregen is.

veracamilla.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via veracamilla.nl verkregen informatie. De informatie op veracamilla.nl wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij veracamilla.nl en haar gebruikers.